نحوه انتخاب و تعویض دربهای قدیمی یا درب ضد سرقت

  • شهریور ۳, ۱۳۹۶

برای انتخاب و تعویض درب قدیمی یا درب ضد سرقت اولین قدم اندازه گیری وضع موجود است که مهمترین فاکتور آن سایز داخل به داخل چهار چوب موجود می باشد و بر اساس اندازه چهار چوب درب میتوان وضعیت را به سه دسته تقسیم نمود .

۱- چنانچه اندازه داخل به داخل چهار چوب موجود بیشتر از ۱۲۰ سانتی متر باشد در این حالت بدلیل اینکه سایز درب ضد سرقت معمولا”تا ۱۲۰ سانتی متر نمود ثانیا” قسمت اضافه را با مصالح بنایی یا قوطی فلزی پر نمود ؛راه دوم این است که از درب ضد سرقت یک ونیم لنگه یا دو لنگه با سایز سفارشی به اندازه محل موجود استفاده نمود.

درب ضد سرقت

۲-چنانچه اندازه داخل به داخل چهار چوب موجود بین ۱۲۰ تا ۱۲۰ سانتی متر است در این حالت بهترین روش سفارش درب ضد سرقت درست به اندازه وضعیت موجود است که البته ممکن است همه تولید کنندگان چنین سفارشی را قبول نکند ولی شرکت آشیان در آمادگی قبول سفارش روی هر سایز درب را دارد چنانچه بخواهیم از درب ضد سرقت استاندارد سایز ۲۱۰ سانتیمتر استفاده کنیم می توان اضافه سایز ۱۲۰ تا ۱۱۰ سانتیمتر را با قوطی فلزی پر نمود.

۳-چنانچه سایز درب  موجود بین ۶۱۰ تا ۱۰۵ سانتی متر باشد در این حالت که بهترین روش ساخت درب ضد سرقت به سایز موجود است و یا میتوان از درب ضد سرقت سایز ۱۱۰ سانتی متر استفاده نمود به شرط اینکه یک طرف چهار چوب موجود توسط نصاب درب با دقت بریده و جدا گردد و بهتر است در این حالت چهارچوب موجود سمت قفل بریده شود که درب ضد سرقت روی چهار چوب سمت لولای قدیم نصب گردد که دارای استحکام بیشتری خواهد بود .

۴-چنانچه سایز داخل چهار چوب موجود کمتر از ۱۰۵ سانتی متر است در این حالت ساخت درب ضد سرقت به سایز موجود پیشنهاد نمی گردد چرا که سایز درب ورودی بسیار کوچک خواهد شد و پیشنهاد می گردد کل چهار چوب موجود بریده و بیرون آورده شده واز درب ضد سرقت سایز استاندار ۱۱۰*۲۱۰ سانتیمتر استفاده شود .

در کل موارد فوق بدلیل اینکه ممکن است تخریب و یا با پر کردن محل داشته باشیم و برای پوشاندن چهار چوب قدیم و اثرات تخریب پیشنهاد می گردد از روکوب چوبی روی چهار چوب درب ضد سرقت استفاده گردد البته انتخاب سایز روکوب می بایستی با نظر کارشناس طوری انتخاب گردد که کلیه ایرادهای تخریب و چهار چوب قدیم را بپوشاند.

همچنین در کلیه موارد فوق استفاده از دربهای ضد سرقت طرح چینی که دارای ستایز ۱۰۵*۲۱۰هستنند پیشنهاد نمی گردد چون معمولا”چهار چوب دربهای ضد سرقت چینی طرح دار بوده و امکان نصب روکوب را از نصاب درب ضد سرقت صلب می نماید.

Leave a Comment